header
Gyógyszertudományok Doktori Iskola - Farmakognózia Doktori Program PDF Nyomtatás E-mail


A Szegedi Tudományegyetemen a Gyógyszertudományok Doktori Iskola, amely 2000-ben jött létre és 2002-ben nyert végleges akkreditációt, a gyógyszerészet tudományágban doktori képzésre, fokozatszerzésre, és ezzel a tudományos utánpótlás biztosítására hivatott. Létrejöttével a gyógyszerészeti tudományok doktori képzésének egységes rendszere alakult meg a Szegedi Tudományegyetemen a korábban „Bioaktív vegyületek kémiája”, „Gyógyszertechnológia”, „Reprodukciós egészségtan” valamint „Farmakognózia; a növények kémiai diverzitása” c. programok összevonásával.

A Doktori Iskola vezetője Prof. Dr. Hohmann Judit akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. A képzés integrálódik az Szegedi Tudományegyetem doktori képzésébe, így a doktori képzés és fokozatszerzés döntéshozatali ügyeiben az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) intézkedései és szabályai szerint jár el.

 

A Doktori Iskolán belül működő doktori programok a következők:

Farmakognózia (programvezető: Prof. Dr. Hohmann Judit)

Gyógyszeranalitika (programvezető: Prof. Dr. Dombi György)

Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet (programvezető: Dr. Zupkó István)

Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás (programvezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc)

Gyógyszertechnológia (programvezető: Prof. Dr. Révész Piroska)

 

Farmakognózia: a növények kémiai diverzitása és hasznosítása (Farmakobotanika, Fitokémia, Gyógynövényfelhasználás) c. doktori program

A „Farmakognózia: a növények kémiai diverzitása és hasznosítása (Farmakobotanika, Fitokémia, Gyógynövényfelhasználás)” c. doktori program három alapdiszciplínát önállóan is művelhetően tartalmaz. A farmakobotanika témablokk a botanikai, mezőgazdasági, taxonómiai, általában a növényre vonatkozó kutatásokat ajánlja. Háttérlehetőségként az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete (Vácrátót) és várhatóan más intézetek is számításba jönnek, mint állandó kooperáló partnerek. A program a botanikai, agrártudományokhoz áll közel. A fitokémiai témablokk a hatóanyagok izolálását, szerkezet-meghatározását, kémiai metodikai, elválasztás­technikai kérdések tanulmányozását foglalja magába, ezen a területen széleskörű együttműködés valósul meg. A fitoterápia, gyógynövényhasznosítás témablokk a növények, készítményeik és vegyületeik hatástani vizsgálatával és analitikai értékelésével foglalkozik, valamint érinti az etnobotanikai vonatkozásokat is.

Az elméleti képzés Farmakognóziai Intézet által oktatott tantárgyai:

 • Általános kurzusok
  Összehasonlító növénykémia és kemotaxonómia alapjai
  Növénykémia
  Alkalmazott botanika és farmakognózia
 • Speciális választható kurzusok
  Korszerű fitokémiai módszerek, elválasztástechnika
  Gyógynövényismeret gyakorlat


A Farmognózia doktori program oktatói (linkre kattintva az aktuális témakiírások is olvashatóak):

1. Összehasonlító fitokémiai vizsgálatok, a növények kémiai diverzitásának tanulmányozása
témavezető: Máthé Imre

Hazánkban honos vagy meghonosítható egyes (gyógy)növények elsősorban szekunder anyagcseretermékeinek azonosítása, összehasonlító vizsgálata a hatóanyagok genetikai (kemotaxonómiai), fenológiai és környezeti (ökológiai) hatásoktól függő változékonyságának megismerését célozza. Adekvát analitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a hazai flóra kémiai diverzitásának megismerését, a növények taxonómiai, produkcióbiológiai értékelését, új növényi források (gyógynövények) feltárását, hasznosítását, a hasznosítási feltételeinek tisztázását teszi lehetővé. 

2. Biológiailag aktív növényi anyagok izolálása és szerkezetvizsgálata. Gyógynövények és készítményeik analitikai értékelése
témavezető: Hohmann Judit 

A tervezett kutatások Magyarországon előforduló növényfajok másodlagos anyagcsere termékeinek (alkaloidok, fenolos vegyületek, terpenoidok) megismerését célozzák. A komponensek kinyerése különféle extrakciós és kromatográfiás technikák alkalmazásával történik, az azonosítást és szerkezetmeghatározást spektroszkópiai módszerek segítségével végezzük. Az izolált anyagok biológiai aktivitását együttműködések keretében vizsgáljuk. A vegyületek azonosításához kemotaxonómiai, biogenetikai, etnofarmakológiai értékelések és növényanalitikai vizsgálatok is kapcsolódnak. 

3. Terápiás felhasználás szempontjából ígéretes ekdiszteroidok kinyerése növényekből
témavezető: Báthori Mária

Az ekdiszteroidok a növényvilágban széles körben előforduló, biológiailag aktív szekunder anyagcseretermékek. Emlősökön számos jelentős farmakológiai hatással rendelkeznek. A doktori téma a Kárpát medencében honos néhány faj ekdiszteroid összetételének vizsgálatát tűzi ki célul. A fitoekdiszteroid kutatás rendkívüli lehetőségei miatt a már ismert szerkezetű, jelentős biológiai hatású ekdiszteroidok izolálásán túlmenően tervezzük új, minor növényi ekdiszteroidok kinyerését is ezekből a fajokból, melyek érdekes biológiai hatás hordozói lehetnek.


A doktori képzés jelentkezési határideje: 2011. április 30.

Módosítás dátuma: 2019. május 22. szerda, 11:30